Vi befinner oss i en planetarisk tilstand hvor vi kan velge ulike fokus til hvilken av våre ulike parallelle verdener vi ønsker å delta i med vår bevissthet.

Vi går inn og ut av ulike tankesett hele tiden, og dermed er vi også ute og inne i ulike verdener med ulike bevisstheter også. Tiden er i rask forandring i henhold til den vi ER, men også i henhold til hvor vi ønsker å legge vårt fokus.
Det er derfor viktig å fokusere på den bevissthet du ønsker å oppnå.
De parallelle verdener foregår jo til samme tid, og det er opp til oss hvilken verden vi ønsker å leve i
gjennom å opprette fokus til hvilken bevissthet vi ønsker å tilhøre.
Om fokuset er frykt, sinne, irritasjon eller en og annen form for negativitet, vil du straks befinne deg i denne lave parallelle negative verden.
Velger du glede, motivasjon eller kreativitet er det jo nettopp denne høye bevissthets verden du velger og dermed stiger inn i.....

På dette meditasjons kurset vil du kunne få kjenne på viktigheten av å fokusere på et høyere bevissthets plan som vil gagne kjærlighet og tillit. Ved å motta ulike kraftige meditasjoner finner du din egen helt unike vei inn til den du ER! Din høyeste sannhet om deg selv!

Nå er tiden til å kunne velge!
Ønsker du å velge et fokus som kreerer
kjærlighet og tillit, så er dette kurset helt ideelt for din verden!
Velkommen kl 19-21:00 i Fabrikkvegen1, 5265 Ytre Arna

Pris: 500,-
300,- for Vitam Focus medlemmer

Vips #95206369

Kurset passer for alle!

Meditasjon 12.03.21

kr 500,00Pris
 • We are in a planetary state where we can choose different focus to which of our different parallel worlds we want to participate in with our consciousness.

  We go in and out of different mindsets all the time, and thus we are also out and in different worlds with different consciousnesses as well. Time is changing rapidly according to who we ARE, but also according to where we want to focus.
  It is therefore important to focus on the awareness you want to achieve.
  The parallel worlds take place at the same time, and it is up to us which world we want to live in
  by creating focus on which consciousness we want to belong to.
  Whether the focus is fear, anger, irritation or some form of negativity, you will immediately find yourself in this low parallel negative world.
  If you choose joy, motivation or creativity, it is precisely this world of high consciousness that you choose and thus step into .....

  In this meditation course you will be able to feel the importance of focusing on a higher level of consciousness that will benefit love and trust. By receiving various powerful meditations, you will find your own completely unique way into who you ARE! Your highest truth about yourself!

  Now is the time to be able to choose!
  Do you want to choose a focus that creates
  love and trust, then this course is absolutely ideal for your world!
  welcome!

 • Instagram
 • Black Facebook Icon

© 2019  Vitam FOCUS