PRIVATKOPIERING AV VISUELLE VERK.Nettportal for søknad om privatkopieringskompensasjon for rettighet


Her kommer viktig info fra BONO som er verdt å hvite:


Hva er privatkopiering?

Det er lovlig å kopiere åndsverk til privat bruk uten å betale vederlag til rettighetshaverne.

Visuelle verk som malerier, skulpturer, fotografier, kunsthåndverk, tegninger, tegneserier og illustrasjoner kopieres til privat bruk i mange sammenhenger, f.eks. når man knipser bilder av kunstverk med smarttelefonen, tar skjermdump av et fotografi eller en illustrasjon på internett, tar utskrift av en tegneserie eller laster opp bilder man har tatt på en utstilling på en sky-tjeneste.

Åndsverkloven gir de som har skapt åndsverk rett til økonomisk kompensasjon for denne kopieringen. I Norge får rettighetshaverne kompensasjonen gjennom en årlig bevilgning over statsbudsjettet. Kompensasjon gis som tilskudd til forvaltningsorganisasjonen Norwaco, og fordeles videre til rettighetshaverne av Norwacos medlemsorganisasjoner.

I 2018 fikk rettighetshavere til visuelle verk utvidet rett til privatkopieringskompensasjon. Den private kopieringen av visuelle verk som finner sted på smarttelefoner, nettbrett, PC-er og andre digitale lagringsmedier, skjermdumper, papirutskrifter m.m. skal nå også kompenseres.

Kompensasjonen skal utbetales individuelt til rettighetshaverne. For 2018 og 2019 utgjør beløpet til norske rettighetshavere til visuelle verk om lag 4-5 millioner kroner. Dette skal fordeles på opphavere innenfor hele det visuelle feltet, som illustratører, tegneserieskapere, fotografer, billedkunstnere og kunsthåndverkere.

Det er BONO som fordeler kompensasjon til rettighetshavere til visuelle verk. Fordelingen til norske rettighetshavere skjer etter mandat fra og i samarbeid med fagorganisasjonene på det visuelle feltet: Grafill (Norsk organisasjon for visuell kommunikasjon), Norges Fotografforbund (NFF), Norske Billedkunstnere (NBK), Norske Kunsthåndverkere (NK) og Forbundet frie fotografer (FFF).

 

Hvem kan få kompensasjon for privatkopiering?

I Norge er det den originære opphaveren som har rett til kompensasjon for privatkopiering, altså den som har skapt verket. Det betyr at rettighetshavere etter avdøde opphavere ikke er omfattet av ordningen.

Rettighetshavere kan få kompensasjon for privat kopiering av alle typer visuelle verk som er åndsverk i åndsverklovens forstand, for eksempel fotografi, illustrasjon, tegneserier, maleri, skulptur, tegning, grafikk, kunsthåndverk m.m.

Ordningen gjelder opphavere med en profesjonell praksis. Det har ikke betydning for retten til kompensasjon om man skaper verk på oppdrag eller arbeider selvstendig.

 

Fordeling av kompensasjon for privatkopiering fra Bono?

BONO er den norske opphavsrettsorganisasjonen for de som skaper visuelle verk. BONO er en ideell organisasjon som inngår avtaler om bruk av visuelle verk, og sikrer at rettighetshavere til visuelle verk mottar vederlag når deres verk brukes.

Som en del av sin virksomhet, er BONO ansvarlig for å utbetale privatkopieringskompensasjon til norske og utenlandske rettighetshavere i samarbeid med Grafill, NFF, NBK, NK og FFF.

Kompensasjonen skal så langt det er mulig gjenspeile den faktiske private kopieringen som finner sted. Dersom dine verk har vært hyppig og omfattende brukt, er det sannsynlig at de også er blitt kopiert til privat bruk. Som grunnlag for fordelingen til rettighetshaverne, bruker BONO eksisterende data om bruk av visuelle verk fra BONOs avtaler og lisenser, samt opplysninger du som rettighetshaver melder inn i vår nettportal for privatkopiering.

BONO inngår mange avtaler om bruk av kunstverk, fotografiske kunstverk og kunsthåndverk, og har mye data om bruk av slike verk. Billedkunstnere og kunsthåndverkere vil derfor først og fremst få kompensasjon på grunnlag av disse opplysningene, og nettportalen vil kun være et supplement. Når det gjelder illustratører, tegneserieskapere og fagfotografer, har BONO ikke tilsvarende data, og disse rettighetshaverne må gi oss opplysninger ved benytte nettportalen. Dette er bakgrunnen for at illustratører, tegneserieskapere og fagfotografer kan melde inn flere typer bruk enn billedkunstnere og kunsthåndverkere.

Det er viktig å merke seg at kompensasjonen skal dekke kopieringen som skjer til private formål og ikke i seg selv at verket er gjengitt på en bokforside, på internett eller på TV.

 

Hva må du gjøre for å søke om kompensasjon?

For å søke om kompensasjon må du benytte vår nettportal. Søknader kan kun sendes inn i et bestemt tidsrom hvert år, men nettportalen vil være åpen også utenom dette tidsrommet.

I nettportalen gir du de opplysninger som er nødvendige for å vurdere om du har rett på privatkopieringskompensasjon. I søkeprosessen vil du få informasjon om hvilke opplysninger vi behøver. Du vil også få mulighet til å lagre søknaden underveis og hente den opp senere.

Opplysningene du blir bedt om å oppgi når du søker er i hovedsak knyttet til din skapende virksomhet og bruken av dine verk. For å ha rett til kompensasjon, må du oppfylle kriteriene som er satt. Kriteriene er utformet slik at de skal avdekke sannsynligheten for at dine verk er blitt kopiert til privat bruk. Opplysningene du gir, herunder om omfanget av bruken av dine verk, vil derfor avgjøre om du har rett på kompensasjon og hva størrelsen på kompensasjonen i så fall vil utgjøre.

 

Frister og utbetaling:

Kompensasjon for 2018 og 2019:

  • Nettportalen åpnes for søkere 1. april 2020

  • Frist for å søke om kompensasjon for 2018 og 2019 er 30. april 2020

  • Utbetaling av kompensasjon vil skje i august/september 2020

Samtidig med utbetaling av kompensasjon vil du motta et følgebrev med nærmere opplysninger om utbetalingen. Dersom du mottar kompensasjon, vil du også rundt årsskiftet 2020/2021 få tilsendt årsoppgave over beløpet du har mottatt. Denne årsoppgaven anvendes til skattemeldingen for 2020.

Kun søkere som oppfyller kriteriene for å motta kompensasjon vil få svar på søknaden.

 

Kontaktinfo til BONO

Har du spørsmål kan du kontakte oss på:

33 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle