Kurs i Bergen 19 - 20/9 om forfedre arven & karma boost.

Akkurat som du arver gener fra foreldrene dine, oldeforeldre og besteforeldre, arver du også sjels fragmenter. Akkurat som det er en avstamning på nivået av gener, biologiske gener, finnes det også en arv fra sjelen. Dette kalles for "sjele genetikk."

Just as you inherit genes from your parents and grandparents you also inherit fragments of the soul. Just as there is a lineage at the level of genes, biological genes, there is also an inheritance from the soul. This is called "soul genetics."


Hvis du vil, kan du bruke denne metaforen om DNA også når det gjelder sjelen og snakke i form av sjelens DNA.

Dette er egentlig ikke ny vitenskap, og jeg har utviklet dette ut i fra praksis tiden jeg har drevet med denne type arbeid.

Teorien er slik at i de fleste gamle kulturer tror man at din velvære er avgjørende for hvordan dine forfedre har hatt det. Selv om de er døde, lever de videre i ulike sjels former.

If you want, you can use this metaphor about DNA also when it comes to the soul and speak in the form of the soul's DNA.

This is not a new science, and I have developed this based on the time I have been doing this type of work.

The theory is that in most ancient cultures it is believed that your well-being is crucial to how your ancestors felt. Even though they are dead, they continue to live in different soul forms.


Jeg startet med å se på litteraturen i India, omfangsrik litteratur om tilgivelsen av sjelene, forfedrene og deres forbindelser med deres avkom som bor på jord planet. Det ble så fascinerende.

Forfedrene, selv om de gir opp kroppene sine og er døde nå, lever de fortsatt der i en annen dimensjon i sjels form, og sjelen din er koblet til sjelen deres, fordi det er den samme sjelen etter standarder fra soul genetics.

Med andre ord, kanskje tankene du tenker ikke engang er tankene dine. Det kan være tankene til foreldrene dine, besteforeldre eller oldeforeldre som nå ikke er mer.

Så for at du skal kunne være helt fri fra deres innflytelse, må du på en eller annen måte la disse sjelene gi fra seg interessene deres i deg, slik at du kan ha dine egne tanker og deretter bruke den moderne visdommen som er tilgjengelig i det 21. århundre, og som ikke er betinget av dine forfedres sjeler.

I started by looking at the literature in India, extensive literature on the forgiveness of souls, ancestors, and their connections with their offspring living on earth. It became so fascinating. The ancestors, even though they give up their bodies and are dead now, they still live there in another dimension in the form of the soul, and your soul is connected to their soul because it is the same soul by the standards of soul genetics. In other words, maybe the thoughts you're not thinking are even your thoughts. It may be the thoughts of your parents, grandparents, or great-grandparents who are no more. So in order to be completely free from their influence, you must somehow let these souls give up their interests in you so that you can have your own thoughts and then use the modern wisdom that is available in it. 21st century, and which is not conditioned by the souls of your ancestors.


På praktisk nivå har jeg funnet dette utrolig nyttig for å helbrede sykdommer som har kommet til oss fra våre forfedre eller healing av negative forhold.

For å utvikle denne soul genetics videre, om hvordan tankemønstrene arves på sjelens nivå fra et sjels fragment av forfedrene, videre til oss i arv har jeg arbeidet i flere år med å skape en helt ny teknikk i meditasjon til forløsning av gamle "programmerte" nedarvede mønstre. Denne formen for meditasjon foregår på et dypt plan og virker svært overbevisende for utøverne i tillegg. Man kjenner en sterk letthet og kroppen justerer seg underveis. Noe merkbart vakkert har fått skifte plass med det negative tillærte gamle.

Alle disse prosessene synes og bli bedre etter gjennomførelsen av disse sterke meditasjoner og mantraer.


Mantra:

Ved å i tillegg bruke mantra med lyd vil du kunne booste egen karma ved å innprente ny energetisk energi gjennom handlingen i å utføre disse mantra.

Meditasjon:

Meditasjon hjelper deg med å trene tankene dine, øke fokus, klarhet og hjelper deg med å få tilgang til mer kraftige nivåer av sinnet ditt. Forskning har vist at ved å meditere regelmessig, kan du bokstavelig talt endre hjernen din.

Det er med stolthet jeg kan presentere et helt nytt og innholdsrikt kurs om forfedre arven og hvordan man gjennom ulike viktige verktøy får booste negativ karma til glede og gavn. Ikke bare for deg men også for dine etterkommere.


Kurset går over 2 dager fra 12-18:00 begge dager og koster 2700,- ( Vitam Focus medlemskap: 2500,-)

Det er veileder Ingunn Ripe som holder kurset.


NB! Viktig å være raskt ute da det er få plasser igjen på dette kurset.

# Vipps 95206369On a practical level, I have found this incredibly helpful in curing diseases that have come to us from our ancestors or healing from negative conditions.

To further develop this soul genetics, about how thought patterns are inherited at the level of the soul from a soul fragment of the ancestors, on to us in inheritance, I have worked for several years to create a whole new technique in meditation to redeem old "programmed" inherited patterns. This form of meditation takes place on a deep level and seems very convincing to the practitioners as well. You feel a strong lightness and the body adjusts along the way. Something noticeably beautiful has had to change places with the negative learned old.

All these processes seem and get better after the completion of these strong meditations and mantras.

Mantra:

By additionally using mantra with sound, you will be able to boost your karma by instilling new energetic energy through the action of performing these mantras.

Meditation:

Meditation helps you train your mind, increase focus, clarity and helps you access more powerful levels of your mind. Research has shown that by meditating regularly, you can change your brain.

It is with pride that I can present a completely new and rich course on ancestral heritage and how to boost negative karma for joy and benefit through various important tools. Not only for you but also for your descendants.

The course runs over 2 days from 12-18: 00 both days and costs 2700, - ( Vitam Focus membership: 2500,-)

Supervisor Ingunn Ripe holds the course.


NB! It is important to be out quickly as there are few places left on this course.

# Vipps 95206369


104 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle